Podmínky užití

Obchodní podmínky Podmínky užití (Terms of Use)


obchodní společnosti DOOT s.r.o. se sídlem 768 24 HULÍN, ul. Nádražní č. 737,

IČ: 25048163, DIČ: CZ25048163

Tel/Fax: 972 724 733, mobil: 774 720 254, e-mail: doot@doot.cz

Elektronická adresa pro komunikaci:

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl C vložka 57887

pro výrobu a distribuci jídel jednotlivým zákazníkům.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) výše uvedené obchodní společnosti (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „spotřebitel“) prostřednictvím internetového systému vedeného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.doot.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Tyto obchodní podmínky se vztahují jak na uzavírání kupních smluv s fyzickými osobami, tak na smlouvy uzavřené s právnickými osobami a to jak písemnou formou tak i formou telefonickou, elektronickou nebo při osobním jednání. Ve všech případech musí být spotřebitel s těmito obchodními podmínkami seznámen.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1 Na základě registrace spotřebitele provedené na webové stránce může spotřebitel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může spotřebitel provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může spotřebitel provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je spotřebitel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je spotřebitel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené spotřebitelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem (s výjimkou přihlášení přes sociální síť Facebook, kdy heslo není vyžadováno). Spotřebitel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Dojde-li ke zneužití účtu a tím ke vzniku škody, porušením tohoto pravidla ze strany spotřebitele, pak spotřebitel přebítá za vzniklou škodu plnou odpovědnost.

2.4 Spotřebitel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy spotřebitel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy spotřebitel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), zejména když spotřebitel neuhradí svou objednávku, nebo je opakovaně s platbou v prodlení.

2.6 Spotřebitel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.8 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a dalších nákladů. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


3. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ


3.1 Objednávkový systém si klade za cíl poskytnout spotřebiteli (případnému spotřebiteli) jednoduchou formou všechny informace týkající se služeb poskytovaných firmou DOOT, s. r. o. Informace k objednávkám, doručení obědů (místa a čase) a uživatelsky přívětivou formu nabídnout objednání obědů.

3.2 Týdenní menu

Web nabízí tři po sobě jdoucí týdenní jídelní lístky prostřednictvím kterých lze vytvořit objednávku. Nutnou podmínkou finálního odeslání objednávky je registrace uživatele (přihlášení). Samotné prohlížení nebo vyplnění objednávky není podmíněné registrací (přihlášením).

3.3 Denní menu

Systém nabízí na každý den možnost výběru ze čtyř samostatných jídel. Společná ke každému menu je pouze polévka. Zákazník u vybraného jídla označí kliknutí na znaménko „+“ množství objednaných jídel. Znaménkem „-“ pak tento počet může upravit a to mbuď vymazat nebo počet objednaných jídel snížit.

3.4 Tento týden

záložka vždy nabízí jídla z aktuálního dne plus následující dny v týdnu. Předchozí dny v týdnu jsou dostupné pouze v nabídce Tisk.

3.5 Tisk.

Spotřebitel má možnost si vytisknout všechna jídla poskytovaná v daném týdnu i následujících týdnech.

3.6 Před zasláním objednávky prodávajícímu je spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky spotřebitel vložil, a to i s ohledem na možnost spotřebitele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky až případně po její zrušení. Objednávku odešle spotřebitel prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

3.7 Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení spotřebiteli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty spotřebitele uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa spotřebitele“).

3.8 Smluvní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno spotřebiteli elektronickou poštou, a to na zadanou elektronickou adresu spotřebitele.

3.9 Spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé spotřebiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí spotřebitel sám.

3.10 Rozvozová místa

Přehled měst a vesnic kde firma DOOT, s. r. o. dodává obědy zobrazených na interaktivní mapě. Uvedené místo není závazné. Firma si vyhrazuje možnost změny.

3.11 Ostatní stránky

Dále na webu můžete najít obsahové stránky pod jednotlivými tlačítky jako :

Úvodní stránku se základními údaji o společnosti a její činnosti.

O nás s informacemi o společnosti doplněnými o fotoky z akcí.

Kontakt, kde spotřebitel najde základní údaje o společnosti a má zde možnost i elektronického kontaktu se společností ke sdělení svých připomínek.

3.12 Po objednání se firma DOOT, s. r. o. zavazuje k dodání předem určeného množství zboží na zadanou adresu. V případě nejasností si firma vyhrazuje právo na změnu objednávky, případně na její zrušení.

3.13 Spotřebitel se zavazuje zadáním pravdivých a aktuálních informací do objednávky, tak aby poskytovateli nevznikla případná škoda související s výrobou a distribucí.

3.14 Způsob platby nebo způsob dodání, je vždy nutno domluvit předem (telefonicky, emailem) nebo v den prvního doručení prostřednictvím řidiče.


4. ZPŮSOB PLATBY


4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může spotřebitel uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1 V hotovosti v provozovně prodábajícího na adrese:768 24 HULÍN, ul. Nádražní č. 737,

4.1.2 V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, zpravidla přímo řidiči při dodávce objednaného zboží.;

4.1.3 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 185648240/0600, vedený u Moneta Money Bank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

4.1.4 prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2 V případě platby v hotovosti či v případě platby při dodání zboží je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7  dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.3 Prodávající nepožaduje zpravidla od spotřebitele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4 V případě bezhotovostní platby je spotřebitel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek spotřebitele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím spotřebiteli nelze vzájemně kombinovat.

4.6 Prodávající je oprávněn požadovat platby za zboží předem v případech, kdy spotřebitel neuhradil svou předešlou objednávku, nebo je opakovaně s platbami za dodávky zboží v prodlení. V těchto případech může prodávající požadovat i složení zálohy předem na další dodávky zboží, případně realizaci dodávek pozastavit nebo úplně zastavit.

4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy spotřebiteli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající spotřebiteli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu spotřebitele.


5. UŽIVATELÉ SYSTÉMU


5.1 Všichni uživatelé systému, kteří si chtějí objednat, musí být zaregistrování v systému DOOT.cz. Registrace umožní firmě DOOT, s. r. o. rychlejší identifikaci zákazníka, jeho rozdělení do rozvozových směrů a následnou rychlejší expedici k zákazníkovi. Registrace v systému umožní do budoucna proces objednávek a expedice více automatizovat a předejít tak lidským chybám.

5.2 Registrace

Systém DOOT.cz nabízí dvě možnosti registrace.

5.2.1 prvním možností je přes službu Facebook.com a

5.2.2 druhou možností je přímo přes systém DOOT.cz.

5.3 Registrace (a následné přihlášení) přes službu Facebook.com vás nenutí zadávat heslo k přihlášení, a to je jeho největší výhodou a zároveň jedinou odlišností od registrace přes systém DOOT.cz z pohledu koncového zákazníka.

5.4 Systém od uživatele vyžaduje následující informace: 

Povinně: Jméno a příjmení, Město, Ulice a č.p. E-mail

Volitelně jsou nabídnuty (nebo doplněny) tyto informace k doplnění:

Firma (pokud jde o firemního zákazníka)

Telefon

Jiné místo dodávky 

Informace o platbě týdenní nebo měsíční, hotově nebo převodem z účtu, případně na fakturu. Přepravka jídlonosič nebo jednorázová krabička případně várnice

5.5 V případě požadavku spotřebitele je firma DOOT, s. r. o. schopna kompletně vymazat údaje o uživateli ze systému.

5.6 Zapomenuté heslo V případě registrace přes systém DOOT.cz je po uživateli vyžadováno heslo k přihlášení. V případě jeho zapomenutí je tady možnost si heslo obnovit, a to přímo z webu DOOT.cz.

5.7 V případě nejasností, upřesnění nebo dotazů může spotřebitel kontaktovat společnost prostřednictvím mailu kdykoliv, prostřednictvím telefonního čísla: 774 720 254 jen v pracovní dobu a to od 7:00 hod. do 12:00 hod.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


6.1 Dodání zboží bude realizováno na základě ujednání mezi spotřebitelem a prodávajícím a to zpravidla do místa, které udal spotřebitel při objednávce jako místo dodání.

6.2 Zboží bude při dodávce předáno přímo spotřebiteli není-li dohodnuto jinak.

6.3 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku spotřebitele, odlišně od místa dodávky uvedené spotřebitelem v objednávce, nese spotřebitel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.4 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené spotřebitelem v objednávce, je spotřebitel povinen převzít zboží při dodání.

6.5 V případě, že je z důvodů na straně spotřebitele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je spotřebitel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍÍ


7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v platném znění.

7.2 Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména, že je plněno do druhu zboží a jeho množství. Dále prodávající odpovídá za to:

7.2.1 že má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží nebo na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2 že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží.tohoto druhu obvykle používá.

7.2.3 že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4 že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5 že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Práva z vadného plnění uplatňuje spotřebitel u prodávajícího přímo při dodání zboží a není-li to možné, v případně že se jedná o vadu, kterou nelze při dodání zjistit, pak na adrese jeho provozovny.

7.4 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


8.1 Spotřebitel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek, případně poštovním stykem. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu spotřebitele, případně poštovním stykem.

8.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem z kupní smlouvy.

8.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Změna obchodních podmínek Firma DOOT, s.r.o. je oprávněna jakoukoliv část obchodních podmínek doplnit, změnit, odstranit, případně nahradit a to z důvodů:

Změny systému objednávek a dodávek.

Změny právních předpisů kterými se činnost společnosti řídí.

Změny při výrobě, distribuci, případně změny platebních podmínek.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


9.1 Prodávající provádí shromažďování, ukládání a využívání osobních údajů spotřebitele výhradně v rozsahu stanoveném zákonem č. 101/2000 Sb. O mochraně osobních údajů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů) za tímto účelem:

9.1.1 pro účely plnění objednávek, tedy realizaci kupních smluv sjednaných se zákazníky.

9.1.2 pro účely jednání o kupních smlouvách

9.1.3 pro účely plnění informačních toků k orgánům státní správy a pro plnění veřejnoprávních povinností.

9.2 Prodávající zjišťuje a zpracovává pouze údaje uvedené v § 4 písmeno a) zákona o ochraně osobních údajů a to v nezbytně nutném rozsahu, který slouží k realizaci poskytovaných služeb a ochraně spotřebitele. Tak zvané „citlivé údaje“ charakterizované v § 4 písmeno b, uvedeného zákona ani jiné údaje neshromažďuje.

9.3 Prodávající shromažďuje osobní údaje pouze v souvislosti s přijímáním a realizací objednávek a to elektronickou poštou, případně prostřednictvím písemných objednávek a údaje související s úhradou poskytnutého plnění a to opět prostřednictvím elekronického zařízení, případně písemnými doklady.

9.4 Prodávající uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu pro který došlo k jejich shromáždění. Po této době prodávající rozhodne, zda shromážděná data odstraní nebo je dále uchová pro potřebu plnění úkolů v rámci orgánů státní správy, nebo pro účely archivnictví.

9.5 Spotřebitel vysloví souhlas se shromažďováním jeho osobních údajů ve stanoveném rozsahu již při provádění objednávky.

9.6 Požádá-li spotřebitel, aby jeho osobní údaje byly po realizaci objednávky smazány, je prodávající povinen tomuto požadavku vyhovět.

9.7 Na webové stránce bude umístěna informace v jakém rozsahu a k jakému účelu bude prodávající osobní údaje shromažďovat a používat.

9.8 Spotřebitel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač spotřebitele, může spotřebitel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.(Nejedná se o souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely)

9.9 Prodávající přijme taková opatření aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

9.10 Prodávající provede likvidaci shromážděných osobních údajů svých zákazníků vždy, kdy dojde ke změně účelu pro který byly osobní údaje shromažďovány.


10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


10.1 Vyskytnou-li se závady co do počtu, případně kvality dodávky může spotřebitel odmítnout převzetí dodávky přičemž má právo v této věci kontaktovat odpovědnou osobu poskytovatele služby a záležitost s ním řešit.

10.3 stejně tak se může spotřebitel na poskytovatele služby obrátit kdykoliv a to nejen při reklamaci dodávky, ale i s různými stížnostmi, případně podněty.

10.4 ve všech případech má spotřebitel právo a dodavatel služby povinnost následně informovat spotřebitele jak s jeho podnětem naložil a jaká opatření přijal. Odpověď bude následovat tu formu v jaké byl podnět podán (elektronicky, telefonicky, písemně)


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


10.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné na https://www.doot.cz/podminky

10.2 Spotřebitel před provedením objednávky musí odsouhlasit tyto všeobecné obchodní podmínky, jinak jej systém k dokončení objednávky nepustí. Odsouhlasením těchto všeobecných obchodních podmínek vyjadřuje spotřebitel souhlas s tím, že se jimi bude řídit.

10.3 Tyto obchodní podmínky nabývají platnost dnem jejich zveřejnění na stránkách společnosti a tímto dnem nastává i jejich účinnost..

10.4 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, dále zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, dále zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy s touto problematikou souvisejícími.Poslední strana „obchodních podmínek“ vydaných obchodní společností DOOT s.r.o. se

sídlem 768 24 HULÍN, ul. Nádražní č. 737, IČ: 25048163, DIČ: CZ25048163, doot@doot.cz